Adviesburo Groene Monumenten
terug naar overzicht
SIM subsidie, Sobere Instandhouding Monumenten.

Elk jaar kunt u tussen 1 februari en 31 maart een aanvraag indienen voor deze subsidieregeling. De SIM is er voor gebouwde Rijksmonumenten maar ook voor groene en archeologische monumenten. 
De instandhoudingssubsidie is bestemd voor reguliere onderhoudskosten op basis van een 6-jarig onderhoudsplan. De subsidie bedraagt maximaal 60% van de subsidiabele kosten. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) beoordeelt de subsidieaanvragen, wijst ze toe (of af) en verdeelt het beschikbare budget. Het geld wordt uitgekeerd in jaarlijkse voorschotten. Afhankelijk van de hoogte van de verleende subsidie stelt de RCE na 6 jaar de subsidie vast aan de hand van een verantwoording. Wij verzorgen uw aanvraag inclusief een instandhoudingsplan en een inspectierapport. Samen met GMA Advies is een gecombineerde aanvraag met gebouwde monumenten (rood) mogelijk. Meer informatie vindt u bij  RoodGroen Advies.

Tuinhistorisch onderzoek en waardestelling
Van het plangebied wordt de historische ontwikkeling in beeld gebracht. Bronnen hiervoor zijn Actuele Hoogtebestand Nederland, archieven, literatuur maar vooral de de nog aanwezige historische structuren en elementen die samen de actuele aanleg vormen. Op basis van de analyse van historische ontwikkeling en actuele situatie wordt een waardestelling opgesteld geheel volgens de richtlijnen Tuinhistorisch onderzoek van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

Herstel- en beheerplannen en toekomstvisie
Een plan of visie wordt meestal opgesteld naar aanleiding van een tuinhistorisch onderzoek zodat deze voldoende is onderbouwd. Afhankelijk van de opgave kan er een apart bomenplan worden opgesteld. Bij de uitvoering kunnen wij u ervaren hoveniers of aannemers aanbevelen en indien gewenst begeleiden en zorgen dat het plan zorgvuldig wordt uitgevoerd.

Historische gedachtengoedkaart
Is een historisch onderzoek aanwezig of niet noodzakelijk dan kan een historische gedachtengoedkaart een optie zijn om in de toekomst verantwoorde keuzes te maken. Bij het maken van de kaart wordt de cultuurhistorische waarde en de visie achter de aanleg van het park duidelijk. De kaart geeft een kort en helder beeld van de tuin- en parkaanleg. De kaart kan als basis dienen voor de opgaven die er liggen in het plangebied. Denk daarbij aan versterken van de cultuurhistorische waarde, de beleving, behoud en versterken van ecologische waarden, klimaatbestendigheid en recreatief gebruik. 
Historische gedachtengeodkaart Hof Espelo Landschap Overijssel