SIM, Sobere Instandhouding Monumenten.

Elk jaar kunt u tussen 1 februari en 31 maart een aanvraag indienen voor deze subsidieregeling. De SIM is er voor gebouwde Rijksmonumenten maar ook voor groene en archeologische monumenten. De instandhoudingssubsidie is bestemd voor reguliere onderhoudskosten op basis van een 6-jarig onderhoudsplan. De subsidie bedraagt maximaal 60% van de subsidiabele kosten. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) beoordeelt de subsidieaanvragen, wijst ze toe (of af) en verdeelt het beschikbare budget. Het geld wordt uitgekeerd in jaarlijkse voorschotten. Afhankelijk van de hoogte van de verleende subsidie stelt de RCE? na 6 jaar de subsidie vast aan de hand van een verantwoording. Wij verzorgen uw aanvraag inclusief een instandhoudingsplan en een inspectierapport. Samen met GMA Advies is een gecombineerde aanvraag mogelijk. Meer informatie vindt u bij  RoodGroen Advies.

Tuinhistorisch onderzoek.
In een tuinhistorisch onderzoek wordt de geschiedenis van een tuin- of parkaanleg duidelijk en geeft inzicht in de waarden van een groen monument. Ook is tuinhistorisch onderzoek nodig als de eigenaar werkzaamheden wil uitvoeren aan het monument. Tegelijk zorgt het onderzoek voor een betere documentatie van het betreffende gebied.

Om een historische groenaanleg goed te kunnen beheren is kennis van de aanleg onontbeerlijk. Als de kennis niet beschikbaar is, dan is tuinhistorisch onderzoek nodig. Het tuinhistorisch odnerzoek wordt opgesteld naar de richtlijnen opgesteld door het RCE. Hierbij zijn de volgende stappen van belang:
- Bronnenonderzoek waarbij materiaal wordt verzameld in archieven en waaruit blijkt hoe de aanleg er ooit heeft uitgezien en hoe de groenaanleg zich door de tijd heen heeft ontwikkeld.
- terreinbezoek waarbij  op locatie wordt gekeken wat er te vinden is. Vaak liggen er meerdere groenaanleggen uit opeenvolgende perioden (deels) over elkaar heen. In dat geval worden de verschillende tijdlagen geanalyseerd.

Tuinarcheologisch onderzoek kan ingezet worden als er vragen zijn over aanwezige resten in de bodem of als de andere bronnen onvoldoende informatie opleveren. Alle informatie samen schetst een beeld van de historische ontwikkeling en geeft richting bij het bepalen van de belangrijkste kwaliteiten.


Restauratieplannen
Beheerplannen
Waardering van groen erfgoed
Herontwikkelingsplanterug naar overzicht
Adviesburo Groene Monumenten