Haarvaten op Peil Mataram
De droogte van de afgelopen jaren hangt samen met de klimaatverandering. Het wordt ‘s zomers warmer en droger. In Salland, waar Mataram in ligt, vallen beken en andere waterlopen vaker droog en dalen de grondwaterstanden. Daarnaast zullen heftige regenbuien in de toekomst juist wateroverlast kunnen geven. Het project Zoetwatervoorziening Oost Nederland (ZON) richt zich op de droogteproblematiek. Waterschappen Drents Overijsselse Delta, Waterschap Vechtstromen en de provincie Overijssel starten samen met de eigenaren van landgoederen en beheerders van natuurgebieden het Uitvoeringsprogramma Haarvaten Op Peil. (HOP).

De buitenplaats Mataram wil samen met de naastgelegen buitenplaats de Horte deelnemen aan dit uitvoeringsprogramma HOP. Op Mataram zou het onder meer gaan om het open maken van de bestaande waterpartijen, de aanvoer van water naar onder meer de buitengracht die nu gedeeltelijk droog staat en het nemen van maatregelen om water in de bestaande waterpartijen vast te houden. De gehele buitenplaats Mataram is beschermd als rijksmonument  zo ook de tuin– en parkaanleg. De vraag is dan ook wat historisch gezien belangrijke waterpartijen zijn en hoe ten tijde van de aanleg de water aan- en afvoer is geregeld.

De Bosgroep Noord Oost Nederland heeft  voor Mataram een notitie geschreven met daarin onder andere kansrijke maatregelen om verdroging te bestrijden. Er is gekeken wat de invloed van deze maatregelen is p de historische waarde en beleving van de waterpartijen en de parkaanleg.


terug naar overzicht
Adviesburo Groene Monumenten